هرشب میان گرد و غبار هوای تو 

تنها به یاد مرحمتت پرسه می زنم