من نه آنم که توانم در کوی تو نشینم       

من نه آنم که برایت همچو دیوانه بمیرم

من همانم که دلت خون نمودم یا بن زهرا.....     

کی شود در این جوانی روی پاک تو ببینم

                  ...  ...  ...  ...